Erstavik : Kommunen borde föra dialog om avverkningshotade skogen

Ägaren av natur- & friluftsområdet Erstavik vill avverka delar av Erstaviken i Nacka trots höga naturvärden. Nackalistan vill att kommunen för en dialog med ägaren om att undvika avverkningen.

Strålsjön vid Erstavik i Nacka
Strålsjön vid Erstavik i Nacka

Erstavik är ett skogs-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsföretag i vars ägor ingår Erstaviksskogen – ett unikt naturområde i Nacka som har fått status som riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.

Nacka kommunen och markägaren till Erstaviken har inlett en dialog kring möjligheten att på sikt inrätta naturvårdsavtal eller andra typer av områdesskydd för delar av Erstaviksskogen.

Avverkade träd i Erstaviksskogen i Nacka
Avverkade träd och skogbilsväg i Erstaviksskogen i Nacka

Delar av Erstavik hinner avverkas

En anmälan om avverkning i Erstaviksskogen har emellertid skickats till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen ansvarar för tillsynen inom vissa delar av miljöbalken till exempel om det kan påverka biotopskyddsområden, Natura 2000-områden eller omfattas av samrådsplikt enligt 12:6 Miljöbalken (1998:808).

Delar av Erstaviksskogen hinner alltså avverkas innan kommunen och ägaren har kommit överens.

Kalhygge i Erstaviksskogen i Nacka
Kalhygge i Erstavik i Nacka

Nackalistan vill långsiktigt skydda Erstavik

Nackalistan är positiva till att öka andelen skyddad mark i Nacka. Nackalistan har tidigare även framfört att följande åtgärder skulle gynna den biologiska mångfalden och friluftslivet i naturområdet:

  • Att inte exploatera fler delar av Erstavik i den kommande översiktsplanen än de redan utpekade
  • Att inte avverka nyckelbiotoperna
  • Att inte avverka i naturreservaten som ingår i Erstavik (t.ex. vid Strålsjön)
  • Att beakta vandringsleder och övrig rekreativa värden

Pausa avverkningen tills ett skyddet är utrett

Nackalistan, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill därför att kommunen för en dialog med markägaren om att föreslaget område inte avverkas tills utredningen är klar och skyddsvärda områden i Nacka är identifierade.

Allianspartierna i Nacka säger sig vilja skydda Erstaviksskogen och öka andelen skyddad natur från 20 % till 30 % av Nackas totala mark.

Det är då lite ologiskt att Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet) inte vill ställa sig bakom motionen om att föra en dialog med ägaren i syfte att undvika avverkning av gammelskogen.

Nackalistan kommer att följa ärendet noga och hoppas att kommunen går från ord till handling, och att inte skogen ska hinna avverkas under tiden.

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: