Stadsutveckling och trafik

Nackalistan vill verka för varsamhet i planeringen av nya och gamla bostadsområden. Det duger inte att enbart bygga bostäder utan människor behöver även annat i vardagen, som t ex förskolor, idrottsanläggningar, skolor, mötesplatser, kultur och infartsparkeringar för bilar och cyklar.

Nacka måste bevara sina grönområden och naturliga mångfald till kommande generationer. Nackalistan vill rädda Nackas kulturhistoriska miljö och bevara historiska avtryck och årsringar.

Trafik på Värmdövägen i Danvikstull
Trafik på Värmdövägen i Danvikstull

Skövling av känslig skärgårdsnatur måste stoppas. Olika områdens karaktär och bebyggelsemönster måste tas hänsyn till vid nyexploatering för att skapa en harmonisk helhet där människor trivs.

Boende för alla plånböcker & levande centra

Kommunal mark ska delvis upplåtas till låg kostnad för att stimulera byggandet av billiga bostäder åt unga och äldre. Byggandet ska ske på redan ianspråktagen mark och där det finns närhet till kommunikationer och service.

Nackalistan vill främja levande lokala centra genom att främja torghandel och mötesplatser i t ex Älta, Orminge, Finntorp, Fisksätra, Saltsjöbaden, Henriksdal och Ektorp.

Trafik och bostadsbyggande i takt med varandra

Trafik och samhällsservice måste planeras i takt med ökat byggande och befolkningstal så att inget glapp uppstår med påföljande trafikkaos. Nackalistan vill redan idag verka för en bättre och tätare kollektivtrafik, innan tunnelbanan kommer till Nacka.

Vi ser med oro på den kraftiga minskning av infartsparkeringar som kommunens tjänstemän konstaterat, och som riskerar att minska kollektivåkandet och öka mängden bilresor när Nackas befolkningstal rakar i höjden.

Älta är en kommundel som behöver fler snabbussar in mot Stockholm. Saltsjöbanan behöver få större kapacitet hela vägen till Slussen. Båttrafiken behöver utvecklas så att inte all trafik går på land nu när det finns miljövänlig eldrift.

Boo
Boo

Nej till orimliga vägkostnader så att alla kan bo kvar

Vägar i t ex förnyelseområden ska inte byggas ut till en överstandard som var fallet i t ex Boo, där meterkostnaden var högre än för motorväg. De boendes önskan och behov ska vara styrande liksom miljöhänsynen.

Avgifter för vägar i Nackas förnyelseområden ska finansieras över skatt på samma sätt som i den stora majoriteten av landets kommuner, annars riskerar vi att få en ekonomisk segregation av småhusområden och orättvisa beskattningsvillkor mellan olika bostadsområden i Nacka. Boende i förnyelseområden ska inte utsättas för onödiga exploateringar, asfalteringar eller betala för redan existerande parkmiljöer och badstränder.

Nackalistan har också länge kämpat mot broavgifter för Skurubron.

Kommunalt VA ska enligt lagkrav separeras tydligt från vägkostnader. Grusvägar och diken är en billig ekosystemtjänst som rengör dagvatten och bidrar till den biologiska mångfalden.