Saltsjöbaden

Saltsjöbaden började utvecklas som samhälle vid 1900-talets början. Till skärgårdsområdet med landsbygd, skog och ängar flyttade konstnärer, företagare, hantverkare, arbetare och andra.

Utvecklingen skedde när Saltsjöbanan byggdes och transporter underlättades. Lokalhistorien är full av gamla och nutida kändisar. Skärgårdsnaturen dominerar fortfarande i området som tidigare var en egen kommun och numera kommundel ihop med Fisksätra.

Grand Hotel i Saltsjöbaden
Grand Hotel i Saltsjöbaden

Bebyggelsen domineras av villor och radhus. Flerfamiljshus, kommers och kultur finns vid centrumanläggningen Tippen. Planering för ny bebyggelse i centrumområdet har skett de senaste åren och Nackalistan har hittills yrkat avslag på planerna som inte tillräckligt tar hänsyn till invånarnas vilja, skärgårdskaraktären och Tippen som social träffpunkt och handelsplats.

Bättre kommunaltrafik till Saltsjöbaden

Kollektivtrafiken domineras fortfarande av den omtyckta Saltsjöbanan som passerar Fisksätra och Nacka in mot Stockholm och Slussen. Nackalistan ville att Saltsjöbanan ska gå hela vägen till Slussen under ombyggnadstiden, men så blev inte fallet.

För några år sedan kom ett förslag om att istället låta tvärbanan gå till Saltsjöbaden. Nackalistan deltog mycket aktivt i att motverka denna plan, eftersom det skulle ha inneburit ett tåg med färre platser än Saltsjöbanan, inte lika snabbgående samt med större risker för krockar med vilt. Slutligen insåg fler det tokiga i planen som lades ned under tystnad.

Plan B var ett enligt vår mening bättre ombyggnadsalternativ för Slussen. Tyvärr blev det inte en majoritet för detta i Stockholm och inte heller i Nacka. Det skulle ha inneburit mindre trafikstörningar, kortare byggtid och hälften av kostnaden jämfört med förslaget Nya Slussen.

Nackalistan förordade och motionerade om detta som den bästa lösningen. Nu återstår det att se till att den nästan antika vagnparken snarast möjligt byts ut till nya, driftsäkra och bullerfria vagnar, så att de boende längs banan kan få tätare tågtrafik mot Slussen med dubbelspår.

Saltsjöbaden i Nacka
Saltsjöbaden i Nacka

Bevara Saltsjöbadens bebyggelsekaraktär

Det är viktigt att inte förtäta så mycket, utan behålla de gamla villor som finns och som är värdefulla kulturmarkörer. Omdaningar ska göras med största möjliga försiktighet så att inte området förvandlas till ännu ett modernt lådområde utan hänsyn till tidigare arkitektur och natur.

För Grand Hotellområdet finns kapacitet och behov av utveckling så att hotellet med omgivning blir den pärla som det skulle kunna vara.

Tippens centrum måste få en vägplanering som fungerar för en relativt stor och tung trafik från stan och vidare ut mot Saltsjöbadens yttre delar. Behovet av ett nytt centrumhus behöver analyseras innan spaden sätts i jorden.

Ett problem som småföretag står inför även här är höga hyror som riskerar att slå ut mindre affärsverksamheter. Blir det ett nytt hus borde största hänsyn tas till de värden som idag finns där och som uppskattas av invånarna. Det innebär en mångfald av affärsidkare, men också platser för kultur, möten och social samvaro. Sveriges första inomhuscentrum ska självklart fortsatt vara under tak även om det gärna får finnas torghandel utanför.

Trygga mötesplatser för alla generationer

Inga unga får gå under i Nacka eller i Saltsjöbaden. Barn och unga ska kunna känna trygghet, tillit och ha ett bra stöd från vuxenvärlden i sin utveckling. Tidiga förebyggande satsningar och goda resurser för förskolor och skolor behövs för att fånga upp barn och ungdomar med problem.

Nackalistan har propagerat för detta sedan start och bland annat motionerat om fast stationerade fältassistenter och lokala poliser. Idrottsytor, kultur och bibliotek, platser för möten och samvaro är viktiga inslag för att skapa ett gott samhälle.

Nackalistans initiativ för Saltsjöbaden