Orminge med Orminge centrum, gröna parker & Sarvträsk

Orminge med Orminge centrum, flerfamiljhus, radhus och villor i västra Orminge och östra Orminge har blivit mycket populärt med sina gröna parker, bilvägar separerade från bostadshusen för att skydda de boende från biltrafik, skolor, idrottsanläggningar, kultur- och centrumanläggning samt naturområdet Sarvträsk.

Orminge Centrum i Nacka
Orminge Centrum i Nacka

Bostadsområdet ligger egentligen på en stor ö som hette Hargsön under medeltiden. Namnet Orminge syftade ursprungligen på ett annat område men tillämpades på bostadsområdet under projekteringen på 1960-talet eftersom man behövde kalla det för något.

Då ingick området i dåvarande Boo kommun. Många flerfamiljhus uppfördes under Miljonprogrammet 1964-71 av byggnadsfirman Ohlsson & Skarne, Jöran Curmans arkitektkontor och HSB Stockholm.

Här finns också ett vattentorn som är 32 meter högt och som färdigställdes 1971. Det är en cylinder av betong som har klätts med en trästomme och aluminium utanpå.

Planerna för Orminge Centrum

Nackalistan har lämnat både kritiska och positiva synpunkter på planförslaget för förändring och bebyggelse av Orminge centrum. Det har även flera andra intressenter: enskilda och organisationer. Förslaget att riva Boo Folkets Hus för att istället bygga ett nytt kulturhus på parkeringsplatsen är onödigt och rena resursslöseriet, anser vi i likhet med andra.

Nackalistan vill ha en minskad förtätning av området än den förslagna som går ut på att få in så många hus som möjligt på en liten markyta. I ett tidigare förslag argumenterade kommunens planerare och arkitekter starkt emot att bygga hus högre än 12 våningar.

Nu föreslås plötsligt hus på 16 våningar, antagligen för att byggherren och kommunen vill få ut ett ännu större värde på sin mark. Dock tas ingen hänsyn till de negativa konsekvenser som kommunens planerare tidigt har framfört. Ett argument i tiden är också att man vill ha ett hus som ”sätter Orminge på kartan”.

Vattentornet i Orminge rymmer 12.300 kubikmeter vatten. Tornet är 32 meter högt och färdigställdes 1971. Det är en cylinder av betong som har klätts med en trästomme och aluminium utanpå.
Vattentornet i Orminge rymmer 12.300 kubikmeter vatten

Bevara sumpskogen Sarvträsk

På gångavstånd till Orminge centrum ligger sumpskogen Savträsk där du kan du se fridlysta paddor, grodor, vattensalamandrar och bävrar samt rödlistade mindre hackspett och sävsparv.

Nacka kommun vill exploatera delar av Sarvträsk inom planprogrammet för Orminge centrum. Nackalistan vill istället bevara dessa våtmarker.

Sumpskogen Sarvträsk
Sumpskogen Sarvträsk

Behåll ursprungstanken med Orminge centrum

Tidigare hade kommunen som ambition “att bibehålla landskapets ursprungliga karaktär, och skapa en låghusbebyggelse som är anpassad till de befintliga villaområdena omkring”. Området kring Orminge centrum ingår inte i avtalet för Nacka bygger stad och behöver alltså inte villkoras.

Därför skulle det vara både viktigt och lätt att fortsätta att utveckla Orminge i enlighet med den ursprungliga tanken. En del av de hus som planeras vid den tidigare Nybackatomten ansluter väl till Orminges ”sockerbitshus” men med en modern touch.

Flerfamiljhus i Orminge med gröna innergårdar
Flerfamiljhus i Orminge med gröna innergårdar

Nackalistan vill ha en simhall i Boo

Majoriteten (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) i Nacka kommunfullmäktige i planerar för en ny simhall i ett idrottskluster vid Myrsjöskolan. Nackalistan hade föredragit ett läge på den gamla Nybackatomten, men den chansen är försutten.

Avgörande är att läget bör vara bra ur kommunikationssynpunkt, med tät busstrafik. Ännu finns ingen plan för finansiering av anläggningen, men en möjlig lösning är att kommunen delar på kostnaden med en privat finansiär.

Det viktiga är att de flesta barnfamiljer ska ha goda möjligheter att använda simhallen utan alltför stora kostnader. Nackalistan lovar att hålla liv i frågan så att den inte glöms bort.

Kyrkans hus (Boo församling) intill Orminge centrum
Kyrkans hus (Boo församling) intill Orminge centrum

Fler bostäder till ungdomar och äldre

Idag finns det mest bostadsrätter i Orminge. Nya bostäder som planeras bör därför till största delen vara hyresrätter till rimliga priser. Äldre personer ska också kunna bo i centrala lägen – både seniorbostäder och äldreboenden behövs för en stigande andel äldre befolkning.

Vi efterlyser ett större mått av nytänkande med nya former av kollektivboende för att sänka boendekostnader och minska ensamheten. Att bygga med miljövänliga lösningar i trä och med solceller på taket borde vara självklart.

Kommunvägen vid ingången till bostadsområdet
Kommunvägen vid ingången till bostadsområdet

Fler infartsparkeringar för bilar och cyklar behövs

Enligt en kalkyl som Nackalistan har fått från kommunens tjänstemän kommer mängden infartsparkeringar för bilar i Boo att minska med 60 % – en hisnande stor minskning med tanke på hur snabbt Boo växer.

I själva verket behövs fler infartsparkeringar, så att fler kan åka med bussen från bostadsområdet som är den stora omstigningsplatsen för resenärer. Nackalistan har gjort övriga partier uppmärksamma på detta och kommer att fortsätta att driva denna fråga.

Nackalistan har också länge varit mot broavgifter för Skurubron.

Förankra planerna med öppna diskussioner

De nya planerna för centrala Orminge berör alla invånare i Boo, men särskilt de som bor nära bostadsområdet, samt företag och övriga verksamheter.

Precis som i Saltsjöbaden, Fisksätra och i Henriksdal vill Nackalistan att dialogen och planerna utvecklas och formas på ett mer öppet och demokratiskt sätt än vad som hittills har skett.

Nackalistans senaste initiativ för Orminge & Orminge centrum