Boo

Nackalistan arbetar för en varsam utbyggnad av Boo för att bevara områdets unika natur- och kulturvärden. Det innebär bland annat att de mindre vägarna i äldre förnyelseområden inte ska överdimensioneras eller i onödan asfalteras.

Vägarnas gamla sträckningar med kurvor och backar är en del av kulturarvet. Stor återhållsamhet ska gälla vid sprängningar, trädfällningar och återfyllning på villatomter. Husen ska anpassas till naturen – inte tvärtom. Nybyggda hus ska anpassas till karaktären i området och inte avvika på ett för området främmande sätt.

Boobadet i Boo, Nacka kommun
Boobadet i Boo, Nacka kommun

Historiens dom

Vid exploatering i det känsliga sydöstra området i Boo, nära Boo gård, har många kritiska röster yttrat sig om den kommande bebyggelsen och vägexploateringen. Vilka röster kommer att höras i framtiden över denna bebyggelse? “Tack till de kloka och omdömesgilla personer som bevarade idyllen runt Boo Herrgård …” eller “Tänk att de förstörde ett fint område på detta okänsliga sätt …”?

Viktig expertis behövs

För att områdens karaktär ska tas tillvara på ett omsorgsfullt och professionellt sätt behöver kommunantikvariens synpunkter bli mer framträdande och få större påverkan på beslut. En annan viktig roll har Nackas stadsarkitekt som hittills inte varit särskilt synlig i exploateringen av olika områden i kommunen.

Nackalistan har motionerat om att Nacka bör, i likhet med många andra kommuner, inrätta ett skönhetsråd. Likaså motionerade vi om inrättande av en stadsarkitekt med sedvanligt påverkansmandat i byggprocesser. En stadsarkitekt tillsattes visserligen, men uppgiften blev inte att professionellt uttala sig om olika byggplaner.

Boo hembygdsgård
Boo hembygdsgård

Vägars utveckling och exploatering

Den nu pågående vägplaneringen i Boo följer ett mönster som går ut på att bredda vägar/gator och spränga bort kullar och kurvor, vilket medför att hastigheten i trafiken höjs. Husens tomter blir mindre, husen fler – och trafiken ökar.

Den kraftigt ökade bebyggelsen medför även ökad trafik och köerna in mot stan blir allt längre. Andelen infartsparkeringar i Boo kommer att minska med 60 % (enligt en prognos från ansvariga tjänstemän 2018) trots ett stigande befolkningstal. Risken är att ännu fler tar bilen till jobbet med trafikkaos som följd.

En av de mindre vägarna i Boo
En av de mindre vägarna i Boo

Ta bort extraskatter på vägar i Boo

De boende i förnyelseområden i Boo och på Älgö tvingas betala flera hundratusen kronor för kommunens önskan att höja vägarnas standard, för att få fler avstyckningar och nybyggen samt nya skattebetalare till Nacka. Nackalistan har arbetat emot denna extraskatt under många år och har bland annat haft stöd av organisationen Villaägarna, många småhusägare och andra villaägareföreningar.

Invånarna i Boo måste också betala för att få åka över Skurubron, trots att de som åker över den nya Kvarnholmsbron inte behöver betala.

Nackalistans senaste initiativ för Boo