Nackalistan vill göra Svindersviken till naturreservat inkl Trolldalen & Ryssbergen

Naturen runt Svindersviken blir allt mindre och fragmenterad, inte minst i Ryssbergen, Trolldalen, Finntorp, södra Finnberget och östra Kvarnholmen. Nackalistan vill därför instifta ett sammanhängande naturreservat.

Populärt rekreationsstråk

Svindersviken är ett populärt rekreationsområde med en strandpromenad, rokokogården Svindersvik (som förvaltas av Nordiska museet) och fyra båtklubbar.

Tiotusentals medborgare på västra Sicklaön med Henriksdal, Finnboda, Finnberget, Kvarnholmen, Alphyddan, Finntorp och Vikdalen bor idag på gångavstånd till viken. Viken inramades en gång i tiden av ett sammanhängande naturområde som i slutet av 1800-talet blev fragmenterat genom industrier, däribland superfosfatfabriken i Gäddviken, Kooperativa förbundets livsmedelsproduktion på Kvarnholmen, oljeupplagen i Gäddviken och Dockan.

Höga naturvärden försvinner

Bland naturområdena runt viken finns Trolldalen på Henriksdalsberget, södra Finnberget (även känt som Skatberget), östra udden på Kvarnholmen, Svindersberg i Finntorp, Ryssbergen och östra Vikdalen. Kommunens egna naturvärdesinventeringar visar att dessa naturområden har höga eller mycket höga naturvärden.

Här växer flera tusen tallar, ekar och andra lövträd. Många träd är så kallade naturvärdesträd vilket avser träd av hög ålder, stort omfång/höjd eller döda träd som fungerar som värd för andra arter.

Därtill utgör dessa naturområden tillsammans med vattnet i viken livsmiljö för ett hundratal naturvärdesarter. Detta innefattar kräldjur, fåglar, fladdermöss, insekter, växter, svampar, mossor och lav som är rödlistade, fridlysta eller signalarter enligt Skogsstyrelsen. Många av dessa arter kräver ett stort naturområde för att kunna överleva.

Naturområdena runt Svindersviken är också viktiga för de redan skyddade naturområdena som Kungliga Djurgården och Nackareservatet. De är nämligen spridningskorridorer för både lövträds- och barrträdslevande arter, som en del av den s k gröna kilen Värmdökilen.

Riksintressen och strandskydd

Sist men inte minst omfattas Svindersviken även av riksintresset Stockholms farled och inlopp, som består av såväl kulturbebyggelse som natur i form av sprickdalslandskap.

Stora delar av området omfattas av strandskyddsregler och får därmed inte bebyggas.

Trolldalen på Henriksdalsberget och Svindersviken sedda från Svindersvik gård

Långsiktigt skydd

I dagsläget finns det ingen sammanhängande strategi för att bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljön runt Svindersviken. Det gör att ett tiotal detaljplaner redan har eller kommer att fragmentera naturen runt viken ännu mer. Rekreations-, natur- och kulturmiljövärden kommer att förstöras för alltid eftersom naturområdet är helt oskyddat, med undantag för det planerade naturreservatet i Ryssbergen.

Nackalistan vill därför skapa ett långsiktigt skydd för grönområdet med dess naturvärden, kulturvärden och rekreationsvärden. Vi vill

 • Ge området en gemensam plan för naturskötsel
 • Återställa gröna korridorer
 • samt ta ett samlat grepp för parkstråk och rekreation där även omgivande stadsbyggnadsprojekt ingår.

Nackalistan föreslår att Nacka kommun ska utreda möjligheten att instifta ett nytt naturreservat på Sicklaön som omfattar de grönområden kring Svindersviken som är möjliga att skydda, inklusive de i

 • Östra Vikdalen
 • Ryssbergen
 • norr om Marinstaden
 • Ryssviken
 • kring Svindersviks gård
 • Svindersberg
 • Trolldalen
 • södra Finnberget
 • och Östra Kvarnholmen.

Det ungefärliga utredningsområdet är inringat i blått i kartan nedan. Ett förslag på namn är Svindersvikens naturreservat.

Blå markering för ungegärlig gränsdragning för Svindersviks natur- och vattenreservat

Nackalistan föreslår kommunfullmäktige

 • Att utreda förutsättningar för att instifta ett gemensamt naturreservat kring Svindersviken, inklusive mark och ägarförhållanden, naturvärden, kulturvärden, riksintressen
 • Att föreslå en lämplig avgränsning av naturreservatet samt riktlinjer för skötsel och reservatsföreskrifter
Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

3 reaktioner till “Nackalistan vill göra Svindersviken till naturreservat inkl Trolldalen & Ryssbergen

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: