Vad händer i Solsidan och Nackas villasamhällen?

Det finns planer på att förtäta Solsidan. Mer bebyggelse leder till ökad trafik. Mönstret går igen i hela Nacka och ingår i planen för förtätning i samband med tunnelbaneutbyggnaden.

Effekten av detta blir minskning av grönytor och mindre hänsyn till arkitektoniska värden. Områdenas karaktär kommer att sakta brytas ned och själen försvinna.

Missvisande samrådsredovisning för Solsidan

Nackalistan är ett lokalt parti och delar många av Solsidebornas synpunkter angående Solsidans framtid och utveckling. Den sammanfattning av yttranden som fanns i samrådsredovisningen som skickats till Solsidans alla fastighetsägare har vi funnit vara missvisande:

Nästan alla Solsidebor som framfört sin uppfattning i samrådet anser att ursprunglig plan (S123) ska gälla, med tillägget att befintliga stora villor får inredas med maximalt tre lägenheter

  • I planförslaget motiveras maximalt två lägenheter för alla fastigheter med det missvisande påståendet att Solsideborna tycker så, vilket alltså inte stämmer
  • Kultur– och naturvärdena har i verkligheten vid bygglov varit underordnade exploateringsintresset
  • Trafiken jämförs med hur det skulle bli i framtiden med obegränsad förtätning enligt DP574, inte med den nuvarande situationen

Värna om Solsidans grönområden

Nackalistan har förstått att en stor del av fastighetsägarna fortfarande värnar om Solsidans grönområden, inte vill ha en ökad biltrafik eller större parkeringsytor. Man tycker att områdets karaktär är så värdefull att den ska behållas i oförändrat skick, sånär som på mycket stora fastigheter som i vissa fall kan få inrymma fler lägenheter enligt plan S123.

Vi uppmanar fastighetsägarna i Solsidan som delar uppfattningen, att ansluta sig till uppropet för bevarande av Solsidans kulturmiljö och natur.

Nackalistan har fått del av några nummer av ”Solsidan News”. Där framgår att de som vill ansluta sig till uppropet lättast gör det genom att i god tid innan den 22 oktober maila till ralf.corin@abc.se och ange namnen på dem som stödjer samt den egna fastighetsbeteckningen.

Saltsjöbaden i Nacka
Saltsjöbaden i Nacka

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: